dnes je 23.2.2024

Input:

Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva

16.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva, sú podrobne uvedené § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Udelenie súhlasu

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na:

a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa